EMC Plastic Case 200-240VAC to 12V /24V Power Supply

EMC Plastic Case 200-240VAC to 12V /24V Power Supply